Coaching  ❘  Blog  ❘  Contact

Father talking under the rain

A Good Conversation Between Father and Son.

By Ron van Helvoirt on Aug 2, 2021  ❘  4 min read

Trouble reading Dutch? See Englisch translation below

Tijden evolueren en komen op een punt waar ze zich weer vernieuwen. Ik denk, dat we heel dicht bij dit punt zijn aanbeland. Beangstigend? Integendeel, het is iets om naar uit te kijken wat het ook is. 

Het plan was om volgende week naar Oslo te reizen. Zakelijk moeten er nog een aantal dingen geregeld worden. De reis was in de eerste plaats gepland, omdat ik binnenkort opa mag worden en we samen iets leuks wilden gaan doen. Helaas gaat de reis niet door omdat het op dit moment vrijwel onmogelijk is om in vrijheid te reizen. Toen ik het er over had met mijn zoon hebben we een kort, maar inspirerend chatgesprek gevoerd.

Misschien, wanneer de maatregelen verruimen, kunnen we elkaar over een tijdje alsnog zien. De andere kant is er ook, wanneer het totalitarisme zich verder uitbreidt.

ConcertConcert

Wanneer ‘goede’ mensen het narratief van de machthebber door zich te legitimeren in apartheid, uitsluiting, het in bezit nemen van huizen en eigendommen en het opsluiten of zelfs doden van anders denkenden, versterken om erbij te kunnen horen. Kijk maar naar de geschiedenis van Stalin, Hitler en vele anderen. Het is geen prettig vooruitzicht. Uiteindelijk zal het totalitarisme NOOIT overwinnen. Alleen het inzicht bij een gedeelte van de mensenfamilie zal het totalitarisme kunnen stoppen. Ook dat leert de geschiedenis ons, en dat is hoopvol!

Nooit eerder in mijn leven heb ik zoveel nagedacht over spiritualiteit. Dat alles met elkaar verbonden is. De mens ademt CO2 uit. Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof. Zuurstof die wij weer inademen. Alles heeft een ziel. Alles heeft energie. We zouden alle dingen als geest moeten zien en behandelen. Wij zijn hier maar tijdelijk, voordat we naar de geesteswereld gaan. Realiseren dat we een grote familie zijn, de mens als onderdeel van de natuur. Een wereld die veel groter is dan we ons ook maar kunnen voorstellen. Wij verliezen alle zekerheid, instellingen en parameters rond dit houvast. We verruilen dit voor onze eigen persoonlijke instructies. We komen meer in contact met de antwoorden die we altijd al in ons hadden.

womanwoman

Photo by Omid Armin on Unsplash

Eerst vindt er zuivering plaats en dan vernieuwing. We zijn heel dicht bij dit punt aangekomen. Niets blijft hetzelfde en, dat is goed zo. De mens die hier niet in gelooft, zal het niet overleven. Dat is okay want de tijden evolueren en vormen een nieuw begin.

Whatever your personal reason may be – we at Zahron Coaching are very pleased to have produced this article. We hope you found it useful? It has been created especially for that purpose. Let us know by sending an email to info@zahron.nl

(English version)

A good conversation between father and son.

Times evolve and come to a point where they renew themselves. I think we are very close to this point. Frightening? On the contrary, it is something to look forward to whatever it is.

The plan was to travel to Oslo next week. There are still some business matters to be taken care of. The trip was planned in the first place because I am about to become a grandfather and we wanted to do some fun together. Sadly, the trip will not take place because it is almost impossible to travel freely at the moment. When I was talking about this with my son, we had a short but inspiring chat.

Perhaps, when the measures become less strict, we will still be able to see each other in a while. The other side is also there, when totalitarianism spreads further.

ConcertConcert

When 'good' people strengthen the narrative of the ruler. Legitimizing themselves in apartheid, exclusion, taking possession of houses and property and locking up or even killing those who think differently in order to be part of the group. Just look at the history of Stalin, Hitler and many others. It is not a pleasant prospect. In the end, totalitarianism will NEVER win. Only the insight from a subset of the human mass will be able to stop the totalitarianism. History also teaches us this, and that is hopeful!

Never before in my life have I thought so much about spirituality. That everything is connected. Man breathes out CO2. Trees take CO2 from the air and convert it into oxygen. Oxygen that we breathe in again. Everything has a soul. Everything has energy. We should see and treat all things as spirit. We are here only temporarily, before we go to the spirit world. Realizing that we are one big family, man as part of nature. A world much bigger than we can even imagine. We lose all grip, institutions and the parameters surrounding this grip. We exchange that grip for our own personal instructions. We get more in touch with the answers we always had within us.

womanwoman

Photo by Omid Armin on Unsplash

Purification will take place first, then renewal. We are now very close to this point. Nothing stays the same and, that is good. The human who does not believe in this, will not survive. That is okay because times evolve and shape a new beginning.

Whatever your personal reason may be – we at Zahron Coaching are very pleased to have produced this article. We hope you found it useful? It has been created especially for that purpose. Let us know by sending an email to info@zahron.nl

Share
Totalitarisme
Totalitarianism
Liefde
Love
Coaching
Coach
Bewustzijn
Zuivering
Purification
Tree
Bomen
Zuurstof
Oxygen